Make your own free website on Tripod.com
 
.

   

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

1.ด้านนโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

 

1.1 กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 202-3000 โทรสาร 202-3048 http://www.silk.tisi.go.th/mot/

 

   1.2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 202-4300 ,247-7895-8,247-7900-1, 247-8093, 248-1602 โทรสาร 245-4271  http://www.oic.go.th

 

   1.3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 202-4405-50 โทรสาร    249-1155,246-8621,248-4908 http://www.dip.go.th

 

   1.4 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

618 ถนนนิคมอุตสาหกรรมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 253-0561โทรสาร  253-4086,252-6582 http://www.ieat.go.th

 

   1.5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

555 ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) 537-8177   http://www.boi.go.th

 

 

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

2.1 ด้านการเงิน: แนะแนวและช่วยเหลือ SMEs

 

   2.1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 283-0449,280-0626,280-0137เทเล็กซ์ 7201,87426,20139 http://www.bot.or.th

 

   2.1.2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 271-3700,278-0047,617-2111 โทรสาร 271-3204 เทเล็กซ์20893 EXIMBK TH  http://www.exim.go.th

 

   2.1.3 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ (662) 253-9677 เทเล็กซ์ 82163 TFCTHAI TH http://www.idfct.co.th

 

   2.1.4 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 17 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 624-5207,642-5201 (อัตโนมัติ 14 สาย) โทรสาร 642-5212-13

 

   2.1.5 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 308-2741-8 โทรสาร 308-2749

 

   2.1.6 ธนาคารออมสิน

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 279-0060-75 โทรสาร 278-5102 http://gsb.mof.go.th

 

   2.1.7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 280-0180,281-7355 โทรสาร 280-0442 http://www.baac.mof.go.th

 

   2.1.8 ธนาคารกรุงไทย

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 255-2222,653-2333 โทรสาร 653-2730 http://www.ktb.co.th

 

  2.2 ด้านการจัดการ : แนะแนวและช่วยเหลือ SMEsในการจัดการระบบการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

   2.2.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 202-4405-50 โทรสาร 246-1155,246-8621,248-4908 http://www.dip.go.th

 

2.2.2 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ชั้นที่ 17 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 271-3006,271-4462 โทรสาร 271-3007 http://www.ftpi.or.th

 

     2.3 ด้านเทคโนโลยี : แนะนำและช่วยเหลือ SMEs ในการยกระดับเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิต

 

    2.3.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 202-4405-50 โทรสาร 246-1155,246-8621,248-4908 http:/dip.go.th

 

    2.3.2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประะเทศไทย (วท)  196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (662) 579-1121-30,579-0160 โทรสาร 248-7549 http://www.nstda.or.th

 

    2.3.4 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

5-7 ซอยสุขุมวิท 29 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 258-0320-5 โทรสาร 258-6440 http://www.tpa.or.th

 

2.4 ด้านวิจัยและพัฒนา : ช่วยเหลือด้านวิจัยและพัฒนา SMEs เป็นรายๆหรือเป็นกลุ่มเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและเทคโนโลยี

 

    2.4.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 202-4405-50 โทรสาร 246-1155,246-8621,248-4908 http://dip.go.th

 

    2.4.2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วท)

196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (662) 579-1121-30,579-0160 โทรสาร (662)561-4771

E-mail TISTR@mozart.inet.co.th  http://www.tistr.or.th

 

    2.4.3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 248-7541-8,642-5191-3 โทรสาร 248-7549

 

    2.4.4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชั้น 19 อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 642-5186-9 โทรสาร 642-5190 http://www.trf.or.th

 

2.5 ด้านข้อมูล : แนะแนวและช่วยเหลือ SMEs ในการจัดระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

    2.5.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 202-4405-50 โทรสาร 246-1155,246-8621,248-4908 http://www.dip.go.th

 

    2.5.2 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ชั้นที่ 17 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ 271-3006,271-4462 โทรสาร 271-3007

 

2.6 ด้านความปลอดภัย : แนะแนวและช่วยเหลือ SMEs .ในการติดตั้งและปรับปรุงระบบความปลอดภัย และแก้ปัญหาทางด้านความปลอดภัยในโรงงาน

 

    2.6.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

76/5 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 202-4000 โทรสาร 202-4218 http://www.indust.com

 

    2.6.2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนเฟื่องนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 221-5140,248-5558,245-4782,225-3333 โทรสาร224-4492 

http://dlpw.go.th

 

2.7 ด้านการป้องกันมลภาวะ : แนะแนว SMEs ในการบรรเทามลภาวะและช่วยเหลือในการควบคุมมลภาวะ

 

    2.7.1 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7

ถนนพระรามที่ 6 พญาไทย กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 279-7180-6 ,279-7186,271-4232-8 โทรสาร 271-3226 http://www.doqp.go.th/oepp/thai   

 

 2.7.2 กรมควบคุมมลพิษ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 619-2285 http://www.pcd.go.th

 

2.7.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 10400 โทร 272-3020-9 Fax 2723032 http://www.deqp.go.th

 

2.7.4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 76/5 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 202-4000 Fax 202-4218 http://www.indist.com

 

2.8 ด้านการตลาด :   รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านการตลาดแก่ SMEs

 

2.8.1 ตลาดต่างประเทศ

 

2.8.1.1 กรมส่งเสริมการส่งออก 22/77 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 511-5066-77,512-0093-0104 Fax 512-1079,5161917 http://www.thaifrade.com

 

2.8.1.2 กรมการค้าต่างประเทศ   ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ 10200 โทร 223-1481-5,1481-5,225-1315-29 Fax 224-7269 http://www.dft.moc.go.th

 

2.8.1.3 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ 10200 โทร 282-6171-9, 282-3239,282-3712, 281-8489-8119  Fax 280-0775,280-0826,281-0613-4

 

2.8.29ตลาดในประเทศ

 

2.8.2.1 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ 10200 โทร 282-6171-9, 282-3239,   282-3712, 281-8489-8119  Fax 280-0775,280-0826,281-0613-4

 

2.8.2.2 กรมการค้าภายใน ถนนมหาราช กรุงเทพฯ 10200 โทร 221-0062,221-4706,221-4708,222-2212,221-4708 Fax 225-9128 http://www.dit.go.th

 

2.9 ด้านความร่วมมือ :

สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือทางธุรกิจแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างบริษัท และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆขึ้นมา

 

2.9.1 กรมส่งเสริทอุตสาหกรรม

http://www.dip.go.th

 

2.9.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

http://www.boi.go.th

 

2.10 ด้านการปรับปรุงคุณภาพ : สร้างบรรยากาศที่ช่วยให้ SMEs กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของตน

 

    2.10.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 202-4405-50 โทรสาร 246-1155,246-8621,248-4908 http://www.dip.go.th

 

2.10.2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 202-3300-34,202-3493-4,202-3427,248-7981 โทรสาร 202-3415,248-1550,202-3494,248-7981  http://www.tisi.go.th   

.....
 

หน้าแรก | ไฟฟ้า | คอมพิวเตอร์ | เกษตร | แหล่งหนังสือ | แหล่งหางาน | ห้องสนทนา | Unix&Linux | E-commerce| DownloadDrivers |   About 

http://www.geocities.com/servicedee2002     http://www.geocities.com/patidlee2003