Make your own free website on Tripod.com
 
.

   

ดิคชันนารี/แผนที่อินเตอร์เน็ต/dialpad/Th2.net/ค้นหาข้อมูลบริษัท

Lycos   Yahoo    Priceline   Netscape    AltaVista   E*trade

Critical Path   Infoseek  amazon    excite   iVillage

Welcome to top link

รายชื่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย
 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 4. มหาวิทยาลัยมหิดล

 5. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร

 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 9. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 10. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 12. มหาวิทยาลัยรังสิต

 13. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 14. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 16. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 17. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 18. มหาวิทยาลัยสยาม

 19. วิทยาลัยอัสสัมชัญ

 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ

 24. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

 25. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 26. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 27. มหาวิทยาลัยบูรพา

 28. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏ ฯ

 29. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 30. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 31. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ

 32. บันฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

 33. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 34. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 35. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 36. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

 37. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดลำปาง

 38. วิทยาลัยภาคกลาง

 39. วิทยาลัยดุสิตธานี

 40. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 41. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ

 42. มหาวิทยาลัยเกริก

 43. วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 44. วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง

 45. มหาวิทยาลัยวงศ์ลิตกุลจังหวัดนครราชสีมา

 46. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 47. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯ

 48. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 49. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร

 50. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 51. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น

 52. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่

 53. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์

 54. มหาวิทยาลัยแม้โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 55. มหาวิทยาลัยนเรศวร

 56. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

รายชื่อโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทย

 1. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 2. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 3. โรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้าและการแต่งกายโสภาส

 4. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

 5. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

 6. โครงการ School Net

 7. โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

 8. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

 9. โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง

 10. โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ จังหวัดพิจิตร

 11. โรงเรียนนิคมวิทยา จ.ระยอง

 12. โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

 13. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร จ.อุบลราชธานี

 14. โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี

 15. โรงเรียนนานาชาติภูเก็ต

 16. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

 17. โรงเรียนรุ่งอรุณ

 18. โรงเรียนบางกอกพัฒนา

 19. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 20. โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม

 21. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 22. โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน

 23. โรงเรียนเตรียมทหาร

 24. กลุ่มโรงเรียนในเครือไทย-เทค

 25. โรงเรียนสันติราษฎ์

 26. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 27. โรงเรียนอนุบาลวรรณสว่างจิต

 28. โรงเรียนวัดราชโอรส

 29. โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ

 30. โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน

 31. โรงเรียนจิตรลดา

 32. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนด์

 33. โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

 34. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน

 35. โรงเรียนอัชสัมชัญนครราชสีมา

 36. โรงเรียนทิวไผ่งาม

 37. โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

 38. สถาบันไอทิม I-TIM

 39. โรงเรียนศิลปการจัดดอกไม้สด

 40. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

 41. โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

 42. โรงเรียนสมุทรปราการ

 43. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 44. โรงเรียนในเครือตั้งตรงจิตร

 45. โรงเรียนบางกะปิ

 46. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

 47. โรงเรียนกสิณธรวิทยา

 48. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

 49. โรงเรียนเทพศิรินทร์

 50. โรงเรียนบดินทรเดชา

 51. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

 52. โรงเรียนอุดมศึกษา

 53. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 54. โรงเรียนระยองวิทยาคม

 55. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 56. โรงเรียนสาธิตเกษตร ฯ

 57. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 58. โรงเรียนมาแตร์เดอี

 59. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 60. โรงเรียนเซนต์ดอมินิกส์

 61. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

 62. โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง

 63. โรงเรียนอัสสัมชัญ

 64. โรงเรียนนนทรีวิทยา

 65. โรงเรียนประชานิเวศน์

 66. สถาบันสอนภาษา AUA

 67. โรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน

 68. โรงเรียนปริ๊นซ์รอยัลวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

 69. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 70. โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

 71. สถาบันคอมพิวเตอร์-ภาษา บริติช-อเมริกัน

 72. สถาบัน BCC คอมพิวเตอร์ - ภาษา

 73. โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์

 74. โรงเรียนเทคโนโลยีภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

 75. โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ

 76. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 

 

 

 

Website ในไทยที่น่าสนใจ
 1. Dreamweaver Thai help
 2. Shinee
 3. แหล่งข้อมูลสำหรับเว็บมาสเตอร์ชาวไทย
 4. Dialpad.com
 5. Kidsquare.com
 6. BKKOnline
 7. ThCity.com
 8. Nongning.com
 9. SIAMPOINT
 10. ระยองเว็บ
 11. TheThai.com
 12. ThaiEasyweb
 13. Thaibyte.com
 14. Thaichat.net
 15. Panya.org(สำหรับผู้ที่สนในธรรมะ)
 16. THAIMISC.COM
 17. Soi13 Hamepage
  (เกี่ยวกับเกมล้วนๆ)
 18. Thai Linux Working Group
 19. Thai Bowling
 20. DeeJungPager
 21. Ratchasima.com
 22. ขนมไทย.คอม
 23. Food World
 24. Thaicentral.com
 25. Bk Lyric
 26. ชวนชิม.คอม
 27. Thai Gamer Zone
 28. Weekendtime.com
 29. Bkk cafe'
 30. ThaiD.com
 31. เจ๊าะแจ๊ะ.คอม
 32. มาจอย.คอม
 33. Thai Link Exchange
 34. น้ำใจ.คอม
 35. WebBuilder
 36. SiamHTML
 37. ThaiWorkPlace
 38. Thai Square
 39. สวัสดีชาวโลก
 40. Girls in Thailand
 41. Love
 42. ExciteLeague.com
 43. YiMpYaM
 44. หนุ่มสาว.คอม
 45. บ่าวสาว.คอม
 46. THAINEXT
 47. Bangkok2000.net
 48. Thai-3d.com
 49. Edd Entertrainment
 50. บ้านครูอาสา
 51. The Acid Sound
 52. Centerbuy.com
 53. Sahai
 54. Zico's Official homepage
 55. หน้าต่างความรู้
 56. Chanthaburi Narak
 57. Nathalie - Jazky
 58. Thaiwood.com
 59. Battle Game
 60. Quake III
 61. สนุก.คอม
 62. หรรษา.คอม
 63. สบาย.คอม(วาไรตี้)
 64. พันธ์ทิพย์.คอม
 65. Mthai.Com
 66. สบายท่องเที่ยว
 67. ไทยแวร์.คอม
 68. สยามคลับ.คอม
 69. แสนสุข.คอม
 70. สยามอินไซด์.คอม
 71. เดอะบางกอก.คอม
 72. ไทยท๊อป.คอม
 73. ไซเบอร์สยาม.คอม
 74. แบเบาะ.คอม
 75. ลัคกี้ไทย.คอม
 76. Thaipoint.Com
 77. Kwanjai
 78. Hello กรุงเทพ
 79. ศาลาแดง
 80. Thai2K
 81. Everykid
 82. ๑๐๘ พรรณไม้ไทย
 83. สวัสดีประเทศไทย
 84. Jobsdb Thailand
 85. Photoshop Tip&Techniques
 86. Free Photograph
 87. Guitar Web
 88. Infothailand
 89. Thainutrition
 90. HappyBox
 91. Kung' Homepage
 92. Vivian Hsu
 93. BIOTEC
 94. ARiP
 95. ThaiTelecom
 96. ทางลัด.คอม
 97. Thaibaby.com
 98. Thaigate
 99. Maama.com
 100. yimyam.com
 101. proen.co.th
 102. นักศึกษาแพทย์
 103. นายธเนศ อุ่นศิริ
 104. บ้านน้อยสุขสันต์
 105. Buddha
 106. จับฉ่าย
 107. สยามเมืองยิ้ม
 108. ราคาคอมพิวเตอร์
 109. Atfree
 110. Buycoms (QuickPC)
 111. Mweb (Thailand)
 112. CarOnline
 113. Site Thai
 114. Stormclub.com
 115. โฮมเพจ ด.เด็ก Thailander.com
 116. โลโดเน็ต
 117. ทัวร์ไทย
 118. สยามโซน
 119. Cyber Modeling
 120. NECTEC
 121. Thai Wedding
 122. ศาลานกน้อย
 123. Vision4D
 124. Thaiwebsite
 125. ลิ้งค์แหลก!
 126. HotWeb
 127. ปราสาทหินพนมรุ้ง
 128. ICQ Thailand
 129. Help Desk
 130. เว็บเพื่อชาวรามคำแหง
 131. thainet.8m
 132. 400517
 133. บ้านความรู้
 134. Cybersports
 135. เทพทวี โฮมเพจ
 136. ชมรมพุทธธรรมสภา
 137. Metal Thai
 138. สมาชิกไข่ดาว
 139. วิชาเคมี
 140. ภาพตกแต่งโฮมเพจ
 141. สอนความปลอดภัย
 142. PhanaPhaisot
 143. Arts-Thailand
 144. OffRoad Thailand
 145. 6 Line.com
 146. สถาบันเพื่อพัฒนาจิตและกาย
 147. Jikky Team
 148. Thai VB
 149. Koh Samui
 150. โอ้โฮเวบ.คอม
 151. ThaiSeek.Com
 152. ThaiLink.Com
 153. Thaiicq.Com
 154. ยิ้มแย้ม.คอม
 155. ยำใหญ่.คอม
 156. 108-1009.com
 157. น่าดู.คอม
 158. ประหยัด.คอม
 159. ตุ๊กตุ๊ก.คอม
 160. ไชโย.คอม
 161. MP3 on net
 162. Delphi Edge
 163. Thailand Index
 164. 7smooth.คอม
 165. สแตมป์ไทย.คอม
 166. toxila.com
 167. ป๋องแป๋ง.คอม
 168. ไซท์หน่วยกู้ภัย
 169. มิวสิคเฮ้าส์
 170. Super One
 171. ZDNet Thailand
 172. Soft'Study
 173. เกาเหลา.คอม
 174. Thailand's Fitness
 175. Thai Foods on web
 176. Tonnet
 177. Sawasdee Krub
 178. xznix Thai
 179. ไทยไพรด์
 180. เรือนคอมพิวเตอร์
 181. The tumemmae
 182. บางกอก.คอม
 183. BeyondXtreme
 184. เวปไซต์สุขภาพดี
 185. ThaiMate
 186. Trirong.com
 187. Allaboutcar
 188. SkyConnections
 189. Thaigun.com
 190. ไทยรัฐ
 191. เดลินิวส์
 192. ข่าวสด
 193. ผู้จัดการ
 194. ฐานเศรษฐกิจ
 195. บางกอกโพสต์
 196. อ.ส.ม.ท
 197. ข่าวแปซิฟิก
 198. ข่าว IT
 199. Bussniess Day
 200. เดอะเนชั่น
 201. สํานักข่าวไทย
 202. กรมประชาสัมพันธ์
 203. พยากรณ์อากาศ
 204. กรุงเทพธุรกิจ
 205. สำนักข่าว INN
 206. แกรมมี่ฯ
 207. R.S.Promotion
 208. Bekery music
 209. Sony Music
 210. More Music
 211. Dojo City
 212. ช่อง 3
 213. ช่อง 5
 214. ช่อง 7
 215. ช่อง 9
 216. ช่อง 11
 217. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 218. ITV
 219. UBC

  ecommerce-link.gif (981 bytes) 1

.....
 

หน้าแรก | ไฟฟ้า | คอมพิวเตอร์ | เกษตร | แหล่งหนังสือ | แหล่งหางาน | ห้องสนทนา | Unix&Linux | E-commerce| DownloadDrivers |   About 

http://www.geocities.com/servicedee2002     http://www.geocities.com/patidlee2003